УПИС У ВРТИЋ ЗА 2021/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА УПИС У ВРТИЋ ПРИ ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ ГАЈДОБРА-НОВА ГАЈДОБРА

Право уписа у мешовиту васпитну групу вртића имају деца која ће  1.септембра 2021.године имати навршених  три године па до поласка у ППП (од 3 до 5,5 година).

РОК за доставу документације је од  12.04.2021.године до 30.04.2021. Ранг листа примљене деце ће бити објављена  до 15.05.2021.године.

Упис деце у Установу врши се по приоритету без бодовања и путем бодовања и рангирања.

Деца из друштвено осетљивих група имају приоритет при упису у Установу, и то:

 1. деца жртве насиља у породици;
 2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања;
 3. деца самохраних родитеља;
 4. деца из социјално нестимулативних средина;
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју,
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју;
 7. деца тешко оболелих родитеља;
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица;
 9. деца предложена од стране Центра за социјални рад;
 10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.(укључује и децу родитеља носиоца картице „За наше хероје“)

Деца из друштвено осетљивих група су изузета из система бодовања .

Деца која нису из друштвено осетљивих група се уписују  у Установу по редоследу који се одређује на основу укупног броја бодова применом следећих критеријума:

 1. дете запослених родитеља – 50 бодова;
 2. дете чији је један родитељ запослен а други родитељ је редован студент – 45 бодова;
 3. дете чији је један родитељ запослен а други родитељ незапослен- 25 бодова;
 4. дете чији је један родитељ редован студент а други родитељ је незапослен – 20 бодова;
 5. дете које је било на листи чекања претходне године – 15 бодова;
 6. дете које има статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици -10 бодова;
 7. дете чији је брат или сестра уписано у Установу – 5 бодова;
 8. дете корисник дечијег додатка – 5 бодова;
 9. уколико се више деце из примарне породице уписују (близанци…) – 5 бодова по детету;

 

У случају када двоје или више деце остваре једнак број бодова, редослед на ранг листи се утврђује применом критеријума старости детета, и то од старијег према млађем.

Родитељ је дужан приликом подношења пријава за упис приложити следећа документа:

за дете:

 1. извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује за упис, као и за сву децу из породице са више деце;
 2. потврда о пребивалишту МУП-а Србије;
 3. потврда о здравственој способности детета издата од изабраног лекара Дома здравља;

Поред  овога потребно је доставити и:

за запослене родитеље:

-потврда о радном статусу родитеља , не старија од два месеца

-за студенте – потврда о студирању (за текућу школску годину);

-за пољопривреднике – уверење о оствареним приходима из Пореске управе

-за родитеља запосленог у иностранству – потврда о запослењу оверена од стране судског тумача;

за децу из друштвено осетљивих група:

самохрани родитељи ( један од следећих докумената ):

 • судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права;
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
 • извод из  матичне  књиге  умрлих  за  преминулог    родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

деца у хранитељским породицама:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу или уговор о хранитељству;

деца са сметњама у психофизичком развоју:

 • налаз и мишљење специјализоване здравствене установе или мишљење интерресорне комисије о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету;

за кориснике неког од облика социјалне заштите:

 • решење или потврда Центра за социјални рад да је породица корисник неког облика социјалне заштите;

деца тешко оболелих родитеља:

 • решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља;

за остале осетљиве категорије:

 • решење или препорука Центра за социјални рад;

остало:

 • за родитеље пензионере – решење о пензији или последњи чек;
 • решење о коришћењу дечијег додатка (уколико је дете корисник дечијег додатка).

 

Comments are closed.